Regulamin Strzelnicy Magnum

Zapoznaj się uważnie z regulaminem strzelnicy

1. Zadania strzelnicy

1. Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego

2. Nauka strzelania

3. Doskonaleni umiejętności strzeleckich.

4. Podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego (sparingi, zawody).

5. Sprawdzenie i testowanie broni

 

2. Przepisy ogólne.

 1. Ze strzelnicy mogą korzystać:

 • Osoby posiadające własną broń z ważnym zezwoleniem.

 • Członkowie K.S. Magnum

 • Członkowie i „prowadzący strzelanie” innych klubów i sekcji strzeleckich

 • Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości

 • Osoby pełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów lub za ich zgodą.

 • Zorganizowane grupy strzelających z własnym „prowadzącym strzelanie” pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r.rozdz. 1, p. 1.3). (Dz. U. Nr 18, poz. 234)

 1. Broń klubowa wypożyczona jest do doskonalenia umiejętności strzeleckich lub nauki strzelania tylko w obrębie strzelnicy na następujących warunkach:

 • Strzelający lub „prowadzący strzelnie” musi posiadać ważny dokument tożsamości.

 • Broń udostępniona jest po wstępnym przeszkoleniu strzeleckim.

 • Rodzaj wypożyczonej broni uzależniony jest od sprawdzonych umiejętności strzeleckich strzelającego.

 • Klub ma prawo odmówić udostępnienia broni bez podania konkretnej przyczyny.

 

3. Przepisy porządkowe

 1. Na strzelnicy zabrania się:

 • Osobom towarzyszącym strzelającemu wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz kontaktu z bronią.

 • Udostępniania broni osobom nieuprawnionym.

 • Pozostawienie broni bez nadzoru.

 • Dotykania i używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika lub właściciela.

 • Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

 1. Sposób obchodzenia się z bronią:

 • Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach do przenoszenia broni.

 • Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich lub treningowych tylko za zgodą lub poleceniem prowadzącego strzelanie lub trening strzeleckich.

 • Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 • Strzelanie odbywa się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

 • Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej komendy za zgodą prowadzącego strzelanie.

 • Wszelkie zacięcie broni i niewypały należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie.

 • Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

 • Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpieczenia.

 • Broni nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

 • Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do celów innych niż do tego przeznaczonych oraz celowania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

 

3. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:

 • Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

 • Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckiego bez zgody prowadzącego strzelanie.

 • Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 • Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie i rozładowuje broń.

 • Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach. Obowiązkowe winne być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

 • W obiekcie strzelnicy obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.

 • Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z obiektu.

 

4. Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:

 • Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.

 • Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Formularza wejścia na strzelnicy.

 • Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

 • Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu.

 • Stosować ochronniki wzroku i słuchu.

 • W przypadku strzelania do celów metalowych należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu. Dotyczy to także osób bezpośrednio obserwujących to strzelanie.

 • Po zakończeniu strzelania zdać broń klubową.

 • Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania z broni klubowej.

 

5. Obowiązki prowadzącego strzelanie.

 • Wyznaczenie korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie. Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu.

 • Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią oraz instruktaż strzelecki.

 • Nadzoruje przebieg strzelania.

 • Dokonuje przebiegu broni.

 • Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób towarzyszących.

 

6. Przepisy końcowe.

 • Bez zgody prowadzącego strzelanie nie wolno wchodzić na tren strzelnicy.

 • Osobom co do których istnieje wątpliwość, że mogą zagrażać sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.

 • Za wyrządzone szkody materialne odpowiada strzelający.

 • Za spowodowanie wypadku odpowiedzialność karną ponosi osoba, która go spowodowała.

 • Przypomina się strzelającym, że na Strzelnicy obowiązują wszystkie przypisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. Nr. 53, poz 549) oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do Niej wydane.

 • Załącznikami do niniejszego regulaminu są rozszerzone zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią i zachowania się na strzelnicy.

Podpisano:

Właściciel Strzelnicy „MAGNUM”

Andrzej Ozorowski